fbpx

A SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ közel 20 éve valósít meg vállalati képzéseket ma már az ország egész területén.

Képzéskínálatunkkal a piaci igényekhez igazodunk.

2018-19 évben Oktatóközpontunk megszerezte a szakmai vizsgaszervezésre vonatkozó jogosultságot, mely az egész ország területén visszavonásig érvényes.

A Szám-pont Kft. az alábbi szakképesítések komplex szakmai vizsgaszerezésére jogosult:

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő/kivéve targonca/szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője ( Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő) – OKJ 32 582 02

Kazánkezelő (2-12 t/h között) – OKJ 32 522 02

Szoftverfejlesztő – OKJ 54 213 05

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő-és karbantartógép kezelő szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Alapozás, közmű és- fenntartási-kép kezelője szakmairány) – OKJ 32 582 02

Építő-és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány) – OKJ 32 582 02

Nyomástartóedény-gépészOKJ 32 524 01

A SZÁM-PONT VIZSGAKÖZPONT LAJSTROMSZÁMA: ZAL-4/2018
Szakmai vizsgatétellel kapcsolatos gyakori kérdések

Hogyan lehet jelentkezni szakmai vizsgára?

A vizsgára jelentkezni az erre rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. Az olvashatóan kitöltött, és személyesen aláírt jelentkezési lapot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet a SZÁM-PONT Kft-nél leadni. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az NSZFH biztosítja formanyomtatványok letöltését. A hiányosan vagy rosszul kitöltött jelentkezési lapok automatikusan érvénytelenek.

Milyen dokumentumokat kell leadni, vagy bemutatni a szakmai vizsgára jelentkezéshez?

 • A személyes okmányok
 • A szakképesítéshez előírt tanulmányok elvégzését tanúsító modulzáró vizsga letételét igazoló, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti okiratot, vagy annak hiteles másolatát.
 • Ráépülő szakképesítés esetén az alap szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány (okirat) másolatát, vagy a modulzáró vizsgák igazolását.
 • Az előírt gyakorlati tevékenységek elvégzését igazoló dokumentumokat.
 • Egyéb, a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) meghatározott dokumentumokat.
 • (ha fennáll ilyen ok) A vizsgával kapcsolatos kérelmek(et) (felmentési kérelem, stb.) és az azok elbírálásához szükséges iratok(at) vagy azok másolatát.
 • (ha fennáll ilyen ok)A külön-eljárás díjának befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát.
 • Javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.
 • A szakmai vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást.

Mikor érvénytelen a jelentkezési lap?

A jelentkezési lap érvénytelen, ha:

 • nincs aláírva,
 • nem lehet beazonosítani a jelentkező személyét,
 • a jelentkező egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen jelöli be, hogy miből szándékozik vizsgázni,
 • a vizsgára jelentkezőnek vizsgadíj tartozása van,
 • a jelentkező határidőn túl adja be a jelentkezés.
 • a jelentkezés feltételeit meghatározó, a szakképesítéshez tartozó SZVK-ban megadott feltételek bármelyike nem teljesül.

Mennyibe kerül a komplex szakmai vizsga?

A komplex szakmai vizsga díja minden esetben az adott képzésre vonatkozóan határozható meg.

Meddig kell befizetnem a komplex szakmai vizsga díját és ezt hogyan tudom megtenni?

A komplex szakmai vizsga díját legkésőbb a vizsgát megelőző 15 nappal kell befizetni.

Hogyan – Meddig kell teljesíteni a befizetést?

Vizsgadíj befizetésének módjai:

Készpénz – Ezt megteheti az ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben.

Átutalás – Ebben az esetben a közlemény rovatba fel kell tüntetni a vizsgázó nevét és az OKJ vizsga megnevezést. A vizsgadíjat legkésőbb a vizsgára történő jelentkezés napjáig kell befizetni. 

Szakmai vizsga menetével kapcsolatos gyakori kérdések

A vizsga menetét, helyszínét és időpontját a lebonyolítási és vizsgarend tartalmazza.

A komplex szakmai vizsgára jelentkezés alkalmával a vizsgázót tájékoztatjuk a vizsgarendről, melyben szerepelnek a vizsgaidőpontok és a helyszín is.

Mit kell magával vinni a vizsgára?

 • a személyazonosságát igazoló okiratot
 • az iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány(okat) (általános iskolai vagy érettségi bizonyítvány, ráépülés esetén az alap szakképesítést igazoló bizonyítvány).

Hogyan kaphat a hallgató felmentést a vizsgán?

A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) foglaltak szerint adható felmentés.

 • A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő – szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli – vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.
 • Mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. A versenykiírásban meghatározott felmentés esetén a vizsga vagy a megjelölt vizsgafeladat eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.
 • A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) részére. A vizsgafelmentés tárgyában a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

A felmentés esetén a felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig kell benyújtani. A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a kérelmének indokoltságát köteles igazolni.  

Ha a szóbeli vizsgán póttételt kell húzni a vizsgázónak, ebben az esetben hogyan történik az értékelés?

 • A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során – a kihúzott tételek számától függetlenül – egy alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén, ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai szerint képzett átlaga adja.
 • Javítóvizsga esetén, ha a póttétel alapján nyújtott szóbeli teljesítmény elégtelen és a megszerezni kívánt szakképesítésnek van részszakképesítése, akkor a vizsgázó további egy póttételt húzhat a részszakképesítés szóbeli tételsorából.
 • Ha javítóvizsga esetén a szóbelin kívüli vizsgatevékenységek részeredményei alapján már csak részszakképesítés megszerzésére van lehetőség, akkor a szóbeli tételt a részszakképesítés tételsorából kell választani. Ebben az esetben a bekezdésben foglaltak szerint egy alkalommal póttétel választására is van lehetőség.

Mikor sikertelen a vizsga?

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli. Ebben az esetben nem lehetséges a gyakorlati és a szóbeli vizsga eredményeiből való átlagszámolás.       Mit kell tennem, ha elveszett a bizonyítványom? Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján. (NSZFH) Megnézheti e a vizsgázó az írásbeli számonkérései kiértékelését? Az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt a vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati dolgozatot és az értékelési útmutatót a lebonyolítási szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás, vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

Mi történik akkor, ha nem sikerül a vizsga?

A vizsgák típusa: – rendes, -pótló, -javító lehet.

Rendes vizsga – Rendes vizsgát tehet az a hallgató, aki a szakmai és vizsgakövetelményben (SZVK) meghatározott feltételek szerint elvégezte a tanfolyamot.

Pótlóvizsga – Pótlóvizsgát tehet az a vizsgázó:

 • aki rá fel nem róható okból a vizsgát nem tudta elkezdeni.
 • ha a vizsgára bejelentkezett, de a kijelölt vizsganapok valamelyikén nem jelenik meg.
 • A pótlóvizsgára a vizsgázónak újból be kell jelentkeznie, a távolmaradás okát igazolnia kell, és költségtérítést kell fizetnie. A távolmaradás okát igazolni kell, és jelentkezési lapot kell benyújtani a pótlóvizsgára. A pótlóvizsga díja ebben az esetben a teljesítendő modulok száma alapján kerül megállapításra.

Javítóvizsga – Javítóvizsgát tehet az a vizsgázó, aki

 • vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a vizsgán valamely modulból nem érte el a vizsgakövetelményében szereplő minimális %-os értéket.
 • a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
 • a rendes vagy pótlóvizsgán történt szabálytalansága miatt a vizsgabizottság döntése miatt nem tudta folytatni a vizsgát. A javítóvizsgára történő jelentkezés ismételt jelentkezési lap leadásával, és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.
EUROPASS Bizonyítvánnyal kapcsolatos gyakori kérdések

Bárki, aki OKJ szakmai bizonyítvánnyal rendelkezik, igényelhet EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt. A bizonyítvány-kiegészítőt a SZÁM-PONT Kft. adja ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett résztvevők számára állíthatók ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt. Kivételes esetekben lehetőség van az Europass kiadására korábban végzettek számára is, különeljárás keretében. Ezzel kapcsolatban bővebb információért a SZÁM-PONT Kft.-hez fordulhat.

Miről is szól a Bizonyítvány-kiegészítő?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képző intézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képző intézményt a hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

Mit tartalmaz az EUROPASS bizonyítvány?

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál a szakképesítésedről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:

 • Az adott képzésbe való belépési követelmények,
 • Megszerzett készségek és kompetenciák,
 • Osztályzási rendszer,
 • Továbbtanulás lehetséges következő szintje,
 • Gyakorlati és elméleti órák aránya,
 • Elvégzett óraszámok.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését.

Miért hasznos a Bizonyítvány-kiegészítő?

 • Részletes információt ad a szakképesítésről
 • A magyar mellett angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken érhető el
 • Pontos leírást nyújt a kompetenciákról és a szaktudásról
 • Nyomon lehet követni benne a változásokat
 • Képzések jobban összehasonlíthatóvá válnak

Mennyibe kerül az Europass bizonyítvány-kiegészítő?

A törvény értelmében a vizsgáztató intézmények a bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítést kérhetnek – ez minden intézmény saját hatásköre. A magyar nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért költségtérítés nem kérhető. Egy idegen nyelvű bizonyítvány-kiegészítőért maximum a mindenkori minimálbér 5%-a kérhető el nyelvi változatonként. (2018-ban a minimálbér 138 000 Ft, így az Europass bizonyítvány-kiegészítő adminisztrációs díja 6 900 Ft-ra módosul.) Az Europass bizonyítvány-kiegészítők rendszerében lehetőség van angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű dokumentum kiállítására. A nyelvi változatok igény szerint készülnek el. Ugyanazon szakképesítés különböző nyelvi változataiért külön díj csak abban az esetben számítható fel, amennyiben a vizsgázó a bizonyítvány-kiegészítőt több idegen nyelven igényli.